Freehub Body Kit SRAM XD (Foundation/Expert Bikes)


Regular price $55.00

Freehub Body Kit SRAM XD

Models:

- 2017 - 2019 All Foundation Bikes

 - 2020 All Expert Bikes 

Kit Part Number: IT150101

Includes:

Qty 1, Part Number: 341052200003 Freehub Body